Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Εννοιολογικός Πίνακας - Ιστορία Δ' Δημοτικού - Κεφάλαιο 6: "Τα Πολιτεύματα Στην Αρχαϊκή Ελλάδα"

Τα Πολιτεύματα Στην Αρχαϊκή Ελλάδα

Ο παραπάνω εννοιολογικός χάρτης έγινε με βάση το κεφάλαιο 6 του βιβλίου Ιστορίας της Δ’ Δημοτικού, με τίτλο «Τα Πολιτεύματα Στην Αρχαϊκή Ελλάδα».
Ο πίνακας αυτός αφορά, όπως φαίνεται και από τον τίτλο του κεφαλαίου που χρησιμοποίησα, στο ποια πολιτεύματα υπήρξαν και πώς αυτά εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της αρχαϊκής εποχής στην Ελλάδα.
Όπως φαίνεται από τον πίνακα, το πρώτο πολίτευμα που υπήρχε ήταν η Βασιλεία, με αρχηγό του κράτος το Βασιλιά. Στη συνέχεια, φαίνεται ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να συγκεντρώνονται στις πόλεις και ο Βασιλιάς εκθρονίζεται από τους «Άριστους» ή αλλιώς «Ευγενείς» και έτσι το πολίτευμα αλλάζει και γίνεται Αριστοκρατία. Στην Αριστοκρατία, άρχοντες ήταν οι Άριστοι, λόγω των κτημάτων που κατείχαν.
Από την Αριστοκρατία μεταφερόμαστε στην Ολιγαρχία, το πολίτευμα, στο οποίο κυβερνούσαν μόνο οι «Πλούσιοι» ή αλλιώς οι «Ολίγοι». Εξ ου και το όνομα «Ολιγαρχία». Το αμέσως επόμενο πολίτευμα είναι η Τυραννίδα, όπου κυβερνούσαν οι «Τύραννοι».
Τέλος, μετά από αγώνες και εξεγέρσεις προέκυψε και το τελευταίο πολίτευμα, η Δημοκρατία, το οποίο χαρακτηρίστηκε και ως το καλύτερο πολίτευμα
.Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στον παραπάνω εννοιολογικό χάρτη είναι οι εξής:

Ο Βασιλιάς Κόδρος (από το βιβλίο Ιστορίας, κεφάλαιο 6)

Η Εξέλιξη Των Πολιτευμάτων Στα Αρχαϊκά Χρόνια (από το βιβλίο Ιστορίας, κεφάλαιο 6)

Ο Τύραννος Πεισίστρατος (από το Google)

Ο Περικλής Στην Αγορά (από το Google)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου